รหัสประจำตัวนักเรียน หมายถึง หมายเลขประจำตัวนักเรียนบนบัตรของโรงเรียนกวางตง


รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด ตัวอย่างเช่น 1 เมษายน 2562 ให้ใส่เป็น 01/04/2562


ระบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน :
วันเกิด วว/ดด/ปปปป :